Các món gà - chim


icon
Gà đồi hấp lá chanh
Gà đồi hấp lá chanh
Gà đồi hấp lá chanh | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Gà đồi rang gừng
Gà đồi rang gừng
Gà đồi rang gừng | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Gà đồi rang muối
Gà đồi rang muối
Gà đồi rang muối | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Gà đồi nướng mật
Gà đồi nướng mật
Gà đồi nướng mật | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Gà đồi nướng lá chanh
Gà đồi nướng lá chanh
Gà đồi nướng lá chanh | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Gà đồi chiên cay
Gà đồi chiên cay
Gà đồi chiên cay | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Gà đồi chiên mắm
Gà đồi chiên mắm
Gà đồi chiên mắm | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Gà đồi quay mật
Gà đồi quay mật
Gà đồi quay mật | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Gà đồi quay xôi
Gà đồi quay xôi
Gà đồi quay xôi | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Gà ta hấp lá chanh
Gà ta hấp lá chanh
Gà ta hấp lá chanh | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Gà ta rang gừng
Gà ta rang gừng
Gà ta rang gừng | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Gà ta rang muối
Gà ta rang muối
Gà ta rang muối | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Gà ta nướng mật
Gà ta nướng mật
Gà ta nướng mật | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Gà ta nướng lá chanh
Gà ta nướng lá chanh
Gà ta nướng lá chanh | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Gà ta chiên cay
Gà ta chiên cay
Gà ta chiên cay | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Gà ta chiên mắm
Gà ta chiên mắm
Gà ta chiên mắm | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Gà ta quay mật
Gà ta quay mật
Gà ta quay mật | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Chim câu vằm xúc phồng tôm
Chim câu vằm xúc phồng tôm
Chim câu vằm xúc phồng tôm | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Chim câu quay
Chim câu quay
Chim câu quay | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Chim câu xào hành răm
Chim câu xào hành răm
Chim câu xào hành răm | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Chim câu xào tương, cà
Chim câu xào tương, cà
Chim câu xào tương, cà | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Chim câu nướng lá chanh
Chim câu nướng lá chanh
Chim câu nướng lá chanh | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club
Chim câu quay xôi
Chim câu quay xôi
Chim câu quay xôi | Các món gà - chim | Thực đơn Nhà hàng Big Beer Club